Advertorials

Natuur

De kleiput

ALKMAAR

Plas met rietoevers en aangrenzende weilanden. Behalve kokmeeuwen broeden er dodaars, futen, waterrallen, baardmezen en grote karekieten.

Natuur

Ham en crommenije

ALKMAAR

Broedgebied voor water- en moerasvogels. De graslanden zijn rijk aan weidevogels. In 1984 is het gebied aangewezen als Staatsnatuurmonument.

Natuur

Mijzenpolder

ALKMAAR

Dit veenweidegebied is rijk aan weidevogels met in de winter veel pleisterende smienten en goudplevieren.

Natuur

De weelen

ALKMAAR

Broedgebied voor moeras- en weidevogels en foerageergebied voor lepelaars, smienten en steltlopers. Het gebied is tevens een gruttoslaapplaats.

Attracties

Publieksdag IVN&NKL

BERGEN AAN ZEE

Open dag Heemtuin Natuurcentrum Parnassia Bergen aan Zee, zondag 2 juni 10.00-16.00 uur

Naar Boven